Algemene voorwaarden

Openhuizenweekend.nl is een platform Openhuizenweekend.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van woningen en appartementen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Openhuizenweekend.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen woningkopers en woningverkopers. Om die reden kan Openhuizenweekend.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde woning of appartementen, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders woning of appartementen te verkopen en de bevoegdheid van kopers woningen of appartementen te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht. Openhuizenweekend.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Openhuizenweekend.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Openhuizenweekend.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend

Openhuizenweekend.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot vrijblijvend bezichtigen. In beginsel is een vraagprijs niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie is bedoeld niet meer te zijn indien er geen data voor bezichtigingen meer gepland zijn.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Openhuizenweekend.nl advertentie. Openhuizenweekend.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Openhuizenweekend.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Openhuizenweekend.nl

Openhuizenweekend.nl promoot de Openhuizenweekend.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Openhuizenweekend.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Het is u niet toegestaan de website van Openhuizenweekend.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Openhuizenweekend.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Openhuizenweekend.nl zelf onderneemt om de aan Openhuizenweekend.nl verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Openhuizenweekend.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen-commissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Openhuizen-weekend.nl een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-. Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Openhuizen-weekend.nl advertenties op uw site weer te geven. Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Openhuizenweekend.nl Openhuizenweekend.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Openhuizenweekend.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Openhuizenweekend.nl, onverminderd het recht van Openhuizenweekend.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Openhuizenweekend.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties waarin geen concrete woningen of appartement wordt aangeboden,
 • (betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte woning of appartementen en diensten worden aangeboden,
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in
 • korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Openhuizenweekend.nl,
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Openhuizen-weekend.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@openhuizenweekend.nl. Regels voor het plaatsen van een advertentie U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.

 • Het is niet toegestaan advertenties op Openhuizenweekend.nl te plaatsen anders dan door Openhuizenweekend.nl aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden woning of appartement
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van
 • Het bedrijf dat het woning of appartement dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het woning of appartement dat u aanbiedt.
 • Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun woning of appartementen authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op Openhuizenweekend.nl. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een woning of appartement, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden woning of appartement compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De omschrijving van de woning mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het woning of appartement dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Alleen in de woning of appartementsbeschrijving mag u het aangeboden woning of appartement vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het woning of appartement.

Niet toegestane informatie in advertentie Advertenties voor woningen of appartementen die verboden zijn volgens de wet of de Openhuizenweekend.nl beleidsregels zijn niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.